1 Bước 1 Tìm kiếm Hồ sơ
2 Bước 2 Kiểm tra Thông tin
3 Bước 3 Cập nhật Hồ sơ
4 Bước 4 Thông tin Học phí
5 Bước 5 Hoàn thành Tạm thời
6 Bước 6 Chính thức Hoàn thành

Xác thực thông tin Thí sinh

Vui lòng chọn 1 trong 2 hình thức tìm kiếm để tiến hành Tìm kiếm thông tin.

 * (ngày/tháng/năm - ví dụ: 25/10/2004)